Zasady przewozowe

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa opracowaliśmy listę zasad, jakie panują w każdym pojazdach Fox Travel podczas jazdy.

Obowiążki pasażera
  1. Podróżny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących podczas jazdy.
  2. W pojazdach zabronione jest spożywanie napojów alkoholowych i innych środków odurzających oraz palenie tytoniu.
  3. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone przewoźnikowi i współpasażerom na zasadach ogólnych prawa cywilnego. 
  4. Przewoźnik nie odpowiada za przedmioty pozostawione w pojeździe.
  5. Pasażer, który wskutek zaniedbania bądź w sposób umyślny powoduje zanieczyszczenie autokaru, zobowiązany jest do pokrycia kosztów czyszczenia.

 

Bagaż

  1. Nie akceptuje się przewozu w bagażu głównym lub podręcznym przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu ogólnemu w transporcie, a w szczególności mogących wyrządzić szkodę współpasażerom lub kierowcy lub być powodem ich niewygody.
  2. Nie akceptuje się również przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Niezależne okoliczności będące przeszkodą w wykonaniu zlecenia

  1. Przewoźnik nie odpowiada za opóźnienia lub odwołania wyjazdów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych itp.) ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
  2. W przypadku przerwania jazdy na skutek awarii autokaru i niemożności kontynuowania jazdy, przewoźnik zobowiązany jest do zapewnienia zastępczego środka transportu w najkrótszym możliwym czasie.

 

Ubezpieczenie NW

Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NW) przez przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje jedynie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu pasażera w pojeździe. Wszelkie zdarzenia losowe, powodujące jakiekolwiek szkody powstałe poza autokarem, nie są objęte ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej przewoźnika.

 

Reklamacje

Wszelkie reklamacje wynikające z realizacji umowy przewozu należy kierować na adres: Fox Travel Paweł Lisiecki, ul. Morelowa 7, 62-052 Głuchowo lub p.lisiecki@fox-travel.pl w ciągu miesiąca od zaistnienia okoliczności będących przedmiotem reklamacji. Osobą uprawnioną do składania reklamacji jest pasażer lub jego prawny opiekun. Reklamacje złożone przez osoby trzecie nie będą rozpatrywane. Przy zgłoszeniu reklamacji należy opisać zaistniałe okoliczności, zastrzeżenia, doznane szkody oraz podać roszczenia. Przewoźnik rozpatruje reklamacje w terminie jednego miesiąca od dnia jej doręczenia na jeden ze wskazanych adresów. 

 

Kontakt

t: 505 738 302

e: p.lisiecki@fox-travel.pl


Adres:

ul. Morelowa 7, Głuchowo

62-052 Komorniki

NIP: 779-220-50-39